วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพในจังหวัดสุพรรณบุรี

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์สมรรถนะ
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม

เข็มมุ่ง

1. ผู้รับบริการปลอดภัย
2. พัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
3. บริการที่ดี
4. บุคลากรมีความสุขในการทำงาน

คุณอยู่ที่: Home ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง

ss