หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3553-1077, 0-3553-1320, 0-3553-1498
หมายเลขโทรสาร : 0-3553-1189

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล  
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล โทร.มาที่เบอร์ข้างต้น และต่อเลขภายใน 4 หลักตามตารางข้างล่างไปยังหน่วยงานที่ต้องการ  
อาคารอำนวยการ ชั้น1
ประชาสัมพันธ์ 1101, 1115
ศูนย์โทรศัพท์ 0
โต๊ะพยาบาลคัดกรอง 1107
ER 1111,1104
ศูนย์แปล 1108
ห้องบัตร 1109, 1114
ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์ 1304
ICU อายุรกรรม 1102, 1103
ห้องพักแพทย์ 1112
ห้องส่องกระเพาะ 5123
ศูนย์ Refer 1105
อาคารอำนวยการ ชั้น 2
หัวหน้า OPD 1224
แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 1202-1205,5148
ห้องทำแผล ,  ฉีดยา 1213
ห้องสุขภาพเด็กดี 1214
ห้องยาผู้ป่วยนอก 1220,1217,1221
ห้องเก็บเงินผู้ป่วยนอก 1228
หัวหน้าทันตกรรม 1218,1219
กลุ่มงานทันตกรรม 1222,1223
อาคารอำนวยการ ชั้น 3
หัวหน้าพยาธิวิทยา 1313
งาน IT แลบ 1308
งานภูมิคุ้มกันวิทยา/ เครื่องแฟกซ์ 1309
งานตรวจรับสิ่งส่งตรวจ/งานนอกเวลาราชการ 1312
งานจุลชีววิทยาคลินิก 1314
ธนาคารเลือด 1315
งานเคมีคลินิก 1316
งานโลหิตวิทยา/จุลทรรศน์ (CBC,UA) 1319
คลินิกตา 1310,1311
หน.ศูนย์ICT 1302
ศูนย์ IT 1303
อาคารอำนวยการ ชั้น4
ผู้อำนวยการ 1401
รองฯ ฝ่ายการแพทย์ 1405
รองฯ ฝ่ายบริหาร 1406
งานเลขานุการ 1402, 1404
หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ 1407
การเงิน(รับเช็ค) 1408
การเงิน 1418
งานบัญชี 1421
งานพัสดุ 1409, 1410
งานพัสดุ 1420
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1414
งานธุรการทั่วไป 1416,1417
งานสารบรรณ 1416
ศูนย์แฟกซ์ 1413
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1419
งานการเจ้าหน้าที่ 1412,1415
อาคารอำนวยการชั้น 5
กลุ่มการพยาบาล
หน. กลุ่มการพยาบาล 1505
คุณพรจิตร 1508
คุณรุ่งลัดดา 1509
งาน IC คุณเพชรา 1514
คุณขนิษฐา 1517
คุณสมลักษณ์ 1518
ธุรการฝ่ายการพยาบาล 1506,1507
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน.กลุ่มงาน พรส. 1504
งานวิชาการ 1502,1510
งานโสตทัศนศึกษา 1503
ศูนย์ HA 1511,1513
อาคารอำนวยการ ชั้น 6
หัวหน้าแพทย์แผนไทย 1616
แพทย์แผนไทย 1606,1607
หัวหน้าเวชกรรมสังคม 1605
เวชกรรมสังคม 1613,1614
ธุรการเวชกรรมสังคม 1612
ห้องงเก็บบัตร 1601-1602
อาคารอำนวยการ ชั้น 7
ห้องประชุม 1701,1704
อาคารจ่ายยาผู้ป่วยในใหม่ ชั้น1
ผู้ป่วย Admit,Discharge,ER 5126
ผู้ป่วยใน(ตะกร้า) 2827
เภสัชกร 4420
ห้องให้คำปรึกษา 2493
ห้องเก็บเงินผู้ป่วยใน 2823
อาคารจ่ายยาผู้ป่วยในใหม่ ชั้น2
ศูนย์ Audit 2365
งานประกันสังคม 2901,1307
งาน พรบ. 2309,1611
อาคาร 1
ICU ศัลยกรรม 2110, 2111
ศัลยกรรมหญิง 2120-2122
ไตเทียม 2130, 2131
ห้องล้างหน้าท้อง CAPD 4511
คลินิกรักษ์ไต 2490
ศัลยกรรมชาย 2141,2142
อาคาร 2
OPD สูติ-นรีเวชกรรม (ANC) 5119,2215
ห้องคลอด(LR) 2211-2212
ตึกหลังคลอด(PP) 2221-2222
นรีเวชกรรมและจักษุ 2231-2232
กุมารเวชกรรม 2241-2242
ICU เด็ก 2243
อาคาร 3
อายุรกรรมชาย 2310, 2313
อายุรกรรมหญิง 2320, 2321
พิเศษสูงอายุ 2340, 2341
พิเศษสุขเจริญ 2350, 2351
อาคาร 4
พิเศษอาคาร 4/2 2420,2421
พิเศษอาคาร 4/3 2470,2471
งานอาชีวเวชกรรม 2905
อาคารโภชนาการ
อาคารโภชนาการ 3130,3131
ฟิตเนส ชั้น 2 5171
ตึกอนุสรณ์พระครูพิศาลวรกิจ
งานสังคมสงเคราะห์ 2902
สหกรณ์ออมทรัพย์ 2904
งานสุขศึกษา 5171
งาน TB 2820
คลินิก หู คอ จมูก 4411,2814
OPD ออร์โธปิดิกซ์ 2740,2488
OPD ศัลยกรรม 2813,4610
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น1 4741
ห้องเก็บเงินผู้ป่วยใน ชั้น1 5120
คลินิกผิวหนัง 5136
คลินิกสุขภาพเด็กดี 5139,5136
คลินิกเบาหวาน ความดัน
ห้องตรวจ 5137
ห้องซักประวัติ 5139,5134
ห้องเจาะเลือด,รับยา 5133
คลินิก DPAC 5136
อาคารเภสัชกรรม
คุณสุริยัน 2510
คุณอำภา 2520,2521
คุณจุรีรัตน์ 2511
ธุรการ ก.เภสัชกรรม 2524
คลังเภสัชกรรม,งานผลิต 2611,5124
โรงผลิตน้ำ สุทธิปานีย์ 2512
หน่วยงานสนับสนุน
หัวหน้างานซ่อมบำรุง 3162
งานซ่อมบำรุง 3160-1,3164
งานซ่อมเครื่องมือแพทย์ 3399,3395
คลังพัสดุ 2621
งานตัดเย็บ 3140
งานซักฟอก 3110
งานจ่ายกลาง 3120, 3121
ร้านค้าสวัสดิการ 2730
ป้อมยามนอก 3151
ป้อมยามใน 3152
บ่อบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ EM 3163
อาคารส่งเสริมสุขภาพ
พนักงานขับรถยนต์ 5117,5555,2499
อาคารผ่าตัด
ประชาสัมพันธ์ ห้องผ่าตัด 2715
หัวหน้าห้องผ่าตัด 2717
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 2711
ห้องผ่าตัด 2712-4,2719
ห้องผ่าตัด(นอกเวลา) 2716
งานวิสัญญี 2710,2718-9
อาคารเอ็กซเรย์
ห้องเอ็กซเรย์ 2720, 2721
ห้องอ่านฟิล์ม(พ.ธีรนุช) 2822
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 2489
ห้องอัลตราซาวน์ (Ultrasound) 2723
งานกายภาพบำบัด 2810, 2811
งานกิจกรรมบำบัด 5116
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2824
อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์(ตึกส้ม)
ห้องพลังใจ 3410,3411
ห้องประชุมชั้น 2 3413

 

 

คุณอยู่ที่: Home ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์

ss