ทำเนียบผู้อำนวยการ


นพ.ประมวลทรัพย์ สูตะบุตร
2517-2522

นพ.สุภา  รักชาติ
2522-2524

นพ.ประสิทธิ์   ลัทธาพงศ
2524-2526

นพ.มนัส   วุฒิวัฒน์
2526-2528

นพ.วิวัฒน์  เชวงชัยยง
2528-2532

นพ.ยงยุทธ   สงวนวรรณ
2532-2535

นพ.เสริมศักดิ์ สุทธิคณาวิวัฒน์
2535-2537

นพ.ชัยยะ เสถบุตร
2537-2540

นพ.ปภัสสร   เจียมบุญศรี
2542-2546

นพ.สุวัฒน์   ตนายะพงศ์
2546-2549


นพ.เธียรชัย   คฤหโยธิน
2549-2550


นพ.สมคิด สุริยเลิศ
2550-2552

file21
น.พ.สุเมธ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
2553-2556
 sarawut1
น.พ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล
2556-2560
59542  
นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์
2560-ปัจจุบัน
คุณอยู่ที่: Home ผู้บริหาร ทำเนียบผู้อำนวยการ

ss