คำนวนราคาขายรายชิ้น

ป้อนราคาทุน และกดปุ่ม "คำนวณราคาขาย" ใช้ได้กับอัตราค่าบริการในหมวดต่อไปนี้
ราคาทุน • หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ราคาขาย 2549 (มีการปัดเศษ) • หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
• หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง (ค้นหาอัตราค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ พ.ศ. 2549 (ว177 ลว 24 พย 49)
อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (รวมเล่ม) | Excel File (Click ขวา เลือก save as) ***ยกเลิก*** อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2550 (ว17 ลว 9 ม.ค. 50) ***นำไปรวมเป็นฉบับเดียวกับ ว117 แล้ว***
อัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 ***ยกเลิก*** อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและอาหาร (พิเศษ ว2 ลว 4 ธ.ค. 56) (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2557)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ปรับอัตราค่าบริการทันตกรรม) (ว246 ลว 16 มิ.ย. 59) (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2559)
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริหารโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (ว393 ลว 10 ต.ค. 60) Download Excel File
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริหารโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม (ว372 ลว 22 ส.ค. 61)
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา (ว422 ลว 10 ก.ย. 63)| Excel File (Click ขวา เลือก save as)
[สรุประเบียบ กบก.] [อัตราค่าอวัยวะเทียม]
สรุประเบียบ กบก. อัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2548 (ว77 ลว 15 ก.พ. 48) ***ยกเลิก***
อัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2557 (พิเศษ ว1 ลว 4 ธ.ค. 56) (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2557) ***ยกเลิก***
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) (ว232 ลว 5 ก.ย. 57) ***ยกเลิก***
ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการฯเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 และซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ (ว369 ลว 21 ก.ย. 59) ***ยกเลิก***
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2560 (ว484 ลว 21 ธ.ค. 60)