วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนำในเขตสุขภาพที่ 5

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายปฐมภูมิที่เข้มแข็ง
2. การจัดระบบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสู่บริการที่เป็นเลิศ
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความสุขในการปฏิบัติงาน
4. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มั่นคง มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์(Ultimate Goal)

1. ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
2. บริการเป็นเลิศ
3. บุคลากร เก่ง ดี มีความสุข สุขภาพดี
4. โรงพยาบาลมีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การจัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อประชาชนสุขภาพดี(PP&P Excellence)
2. การจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ(Service Excellence)
3. การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้ เก่ง ดี มีความสุข สุขภาพดี(People Excellence)
4. การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมและองค์กรดิจิทัล (Governance Excellence)

ปี 2562-2563

พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ ในกลุ่มโรคสำคัญ

ปี 2564

พัฒนาระบบริการสู่การเป็นศูนย์บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

ปี 2565

ยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลสู่ AHA

Core Value

ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ตลอดเวลา ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

KPI

ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

ติดต่อเรา