-> ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019, 05:02:13 PM
-> (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019, 04:53:35 PM
-> (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุอาหารเหลว วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2019, 04:20:15 PM
-> ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ วันที่ 31 มกราคม 2019, 02:19:59 PM
-> (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ วันที่ 31012562 วันที่ 31 มกราคม 2019, 02:13:17 PM
-> (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 43 รายการ วันที่ 24 มกราคม 2019, 10:50:09 AM
-> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า จำนวน 360,000 กิโล วันที่ 21 มกราคม 2019, 07:40:38 PM
-> ประกาศเผยแพร๋แผนการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 18 รายการ วันที่ 21 มกราคม 2019, 10:58:57 AM