คำนวนราคาขายรายชิ้น

ราคาทุน
ราคาขาย 2549 (มีการปัดเศษ)
ใช้ได้กับอัตราค่าบริการในหมวดต่อไปนี้
หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
หมวดที่ 4 ค่ายากลับบ้าน
หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

Download : อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560 (รวมเล่ม) Excel File (Click ขวา เลือก save as)


Download : อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ พ.ศ. 2549 (กระทรวงการคลัง)

Download : อัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2548 (กระทรวงการคลัง)

Download : อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กระทรวงการคลัง)
หมวด 1 ค่าห้องและอาหาร (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2557)

Download : อัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2557 (กระทรวงการคลัง) (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2557)

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) (ว 232)

Download : อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
(ปรับอัตราค่าบริการทันตกรรม) 16 มิ.ย. 59 (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2559)

Download : ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการฯเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13
และซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ (ว 369)

Download : อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
หมวดที่ 6 ค่าบริหารโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (ว 393)


อัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547